عامل انفجار در معدن ذغال سنگ هجدک کرمان شدت گاز بوده است