ظرفیت ساخت پروژه های نیروگاهی برق صنایع از ۱۷ هزار مگاوات فراتر رفت