طرح توسعه خط انتقال آب خلیج فارس به ایران مرکزی متوقف شده است