ضعف در تکنولوژی، چالش اصلی اکتشافات معدنی در ایران