ضرورت ایجاد مرکز ایمنی معادن کشور برای ایجاد همگرایی