صادرات ۹ میلیون تنی سیمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس