شرکت‌ها سطح بلوغ فناوری را با حمایت از ایده‌ها افزایش دهند