شرکت‌های بزرگ با نوآوری، پیشران دانش‌بنیان‌های نوپا