سنگ آهن به تناوب حول تراز ۱۰۰ دلاری دل خوش کرده است