سال آینده، فعالیت های کمی و تخصیص اعتبار سند عناصر استراتژیک ۱۳ گانه مشخص می شود