راه اندازی سامانه طرح تربیت نیروی مهارتی در بخش معدن؛ به زودی