راه‌اندازی «شهرک معدنی» با همکاری وزارت صمت و جهاد دانشگاهی