دومین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال _ ۷ الی ۹ شهریورماه