دستیابی به رکورد بالاترین حفاری اکتشافی طی ۷ سال اخیر