دانشگاه امیرکبیر میزبان اولین دوره عالی تربیت مدیران بخش معدن و صنایع معدنی