حضور فعال سازمان زمین‌شناسی در ماینکس ۲۰۲۰ همراه با سنگ‌های قیمتی