جمیلی رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران شد