ثبت ششمین رکورد تولید فروکروم پر کربن در مجتمع فروکروم جغتای