توسعه همکاری شتابدهنده ماینتک و دانشگاه صنعتی امیرکبیر