تمام زیرساخت‌های دستیابی به توسعه فناوری در کشور وجود دارد