تعداد کل معادن احیاء و فعال شده از ۵۰۰ معدن عبور کرد