تصویب ۹ طرح پژوهشی- کاربردی ایمیدرو در حوزه معدن و صنایع معدنی