تست میدانی شن سیلیسی فعال شده آب‌شیرین‌کن برای اولین بار در کشور