بومی‌سازی الکتروموتور مکنده آگلوماشین ذوب آهن اصفهان