بومی‌سازی دستگاه سیکلون سنگین سیار برای نخستین بار