برگزاری نهمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران