برگزاری اولین پیش رویداد اینوماین ۴ در ۲۱شهریورماه