برندگان هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی معرفی شدند