برخی از معادن از بعد اقتصادی ارزش بهره‌برداری ندارند