برای رشد و‌ توسعه کشور‌ باید از شرکت‌های پیشران حمایت کنیم