بازدید کارمندان جدید الورود دانشگاه صنعتی امیر کبیر از شتابدهنده ماینتک