بازدید هلدینگ Severstal روسیه از پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر و شتابدهنده ماینتک