ایران در “نسبت صادرات به تولید”، بالاتر از بزرگان جهانی فولاد ایستاد