اکتشاف با روش های نوین در ۳۲ هزار کیلومتر مربع توسط شرکت آلومینای ایران/ مطالعات و پی جویی در ۲۲ محدوده امید بخش کانی زایی