افزایش ظرفیت و تولید زنجیره مس جهانی در ۴ ماه نخست ۲۰۲۲ میلادی