افزایش سرمایه حدود ۲ برابری زرین معدن در دستور کار است