افزایش حفاری اکتشافی ایمیدرو به بیش از ۴۶۰ هزار متر