افتتاح واحد تولید ورق کبالت آیرما با حضور وزیر صنعت، معدن تجارت