استفاده ۶۵ درصدی از کاتالیست‌های ایرانی در تولید آهن اسفنجی کشور