احداث بزرگترین آزمایشگاه کاتالیست و عناصر نادر خاکی کشور