اجرای ۸ برنامه برای رفع کمبود نیروی انسانی ماهر بخش معدن