اجرای برنامه بلندمدت توسعه مواد معدنی حیاتی و راهبردی در ایمیدرو