آماری از کارگران فوت شده معادن بر اثر کرونا نداریم