آغاز همکاری فناورانه جهاد دانشگاهی و آلومینای ایران در حوزه معدن