آزمایشگاه جامع معدن شمال غرب ظرفیت‌های فراوانی دارد